Episode 1: Nisvartha Guru, Man aur Buddhi ka Dvandav – Keshavanand Prabhu

291