Episode 7: Sita Svayamvar – Komalta Shakti ki purak – Keshavanand Prabhu

267